Szakember kereső

Felhasználási feltételek és foglalási szabályzat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS FOGLALÁSI SZABÁLYZAT
A WWW.ALTER-NATIVA.HU WEBOLDAL 
FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

1.    A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: AlterNatíva Medical Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Somogyi Béla utca 15.
Cégjegyzékszám: 04-09-016098
Adószám: 27477654-2-04
Képviselő: Berkes Éva ügyvezető
Telefonszám: +3630/383 2897
E-mail cím: info@alter-nativa.hu 

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2.    Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Felhasználó: a weboldalra látogató természetes személy, akinek lehetősége van kliensként való regisztrációra.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szakember: a weboldalon feltüntetésre kerülő, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló szakember, vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akivel Felhasználó kapcsolatba léphet és/vagy a Szakember szolgáltatására időpontot foglalhat. 

3.    A Felhasználási Feltételek elérhetősége:

Szolgáltató a hatályos Felhasználási Feltételeit www.alter-nativa.hu weboldalán teszi közzé.

4.    A weboldal:

Jelen Felhasználási Feltételek érvényesek a www.alter-nativa.hu weboldal használata esetén. 
A weboldal használata a Felhasználók számára ingyenes. 

A Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki. A weboldal szakemberkereső és tájékoztató szolgáltatásait a Felhasználó regisztráció nélkül, az adott terapeutához történő időpontfoglalást, illetve a terapeutával való kapcsolatfelvételi szolgáltatást pedig regisztrációt (név, e-mail cím, telefonszám megadását) követően veheti igénybe.
A weboldal kizárólagos célja, hogy segítse a weboldal Felhasználóit a terapeuták és szolgáltatásaik megismerése és a velük való kapcsolatfelvétel kapcsán. 

A Felhasználó, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a weboldal használatának időpontjában érvényben és hatályban lévő Felhasználási Feltételek kerülnek alkalmazásra.

5.    A weboldal felhasználási feltételei:

A Szolgáltató weboldalának használata a Felhasználó számára ingyenes. A terapeutához való időpontfoglalásra, illetve üzenetküldésre kizárólag regisztrációt követően van lehetőség. A Felhasználók a regisztráció során saját felhasználói fiókot hoznak létre. A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát kéri el. 

A weboldal használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja az alábbiakat: 

 • a Felhasználó a regisztráció időpontjában elmúlt 18 éves; 
 • a Felhasználó vállalja, hogy jelszavát titokban tartja, azt kizárólag személyesen használja, nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára;  
 • a Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldalt jelen Felhasználási Feltételek és foglalási szabályzat betartásával használja.

A weboldal tartalmának vagy bármely részének másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése, forráskódjának visszafejtése, szétbontása, valamint a hozzáférés megszerzésének kísérlete szigorúan tilos, a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.
A weboldalon üzemelő minden tartalom kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A tartalmak bármely reprodukciója vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak. 
 
A weboldal tartalmai és a közölt információk (korlátozás nélkül ideértve az adatokat, információkat, szövegeket, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Szolgáltató, vagy partnere saját tulajdonát képezik. A Felhasználó elfogadja, hogy a weboldalon található információkat, felületeket nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. 

A weboldalon megjelenő tartalmak, közölt információk és adatok gyűjteménye kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató vagy partnere és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A weboldalon megjelenő tartalmak, közölt információk és adatok gyűjteményének bármely reprodukciója, vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak. 
A fentiek korlátozása nélkül kifejezetten tilos az weboldalon megjelenő tartalmak, közölt információk és adatok gyűjteményének másolása vagy reprodukálása bármely más szerverre vagy helyre, további reprodukció, vagy tovább forgalmazás céljából.

A Felhasználó elfogadja az alábbiakat is: 

 • nem használja a weboldalt és tartalmait kereskedelmi célokra; 
 • a weboldal tartalmait és információit nem figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot, vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül; 
 • nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (a Szolgáltató saját kizárólagos belátása alapján) a Szolgáltató infrastruktúrájára; 
 • nem tesz kísérletet a weboldal által a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére, hozzáférés megszerzésére.

A weboldal olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat, amelyeket független szakemberek, szolgáltatók, vállalkozások üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ezeken a helyeken alkalmazott feltételek, előírások, tartalmak, fizetendő díjak miatt és a Felhasználót esetlegesen ért károk felmerülése miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezen weboldalakat és szolgáltatásaikat a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az oldalra regisztrált szakemberek, terapeuták képzettségének, végzettségének és a tevékenységük folytatásához szükséges engedélyek és egyéb dokumentumok (pl. Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési Tájékoztató) meglétének, érvényességének és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése nem áll módjában. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalon található terapeuták szakmai és jogszabályoknak való megfelelőségéért, elérhetőségéért, biztonságáért vagy egyéb közölt információért. A Felhasználó, a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével ezt tudomásul veszi.

A Szolgáltató a weboldalt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a weboldal egészéhez, vagy egy részéhez technikai, vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a weboldal és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, a felhasznált fényképfelvételekkel, egyéb tartalmakkal kapcsolatos jogok miatt, továbbá a Felhasználó és a terapeuták közötti ügyletekkel, valamint ezen személyek cselekedeteivel, viselkedésével kapcsolatban sem.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található szakemberek, terapeuták, vállalkozók, jogi személyek szolgáltatásáért és a közölt információkért. 
A Szolgáltató kizárja felelősségét a szakember szolgáltatásának minőségével, továbbá bármely a felek (terapeuta és Felhasználó) közötti vitás helyzetekkel kapcsolatban.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználó és a terapeuta közti jogvitákba, és a felek közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal. 

A weboldalon megjelenő terapeuták által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott terapeuta tartozik felelősséggel. 

Szolgáltató nem garantálja a weboldal hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal, vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Szolgáltató a weboldal és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből, vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

6.    Az időpontfoglaló rendszer használatának feltételei, a foglalás szabályai:

Szolgáltató az terapeutákkal kötött szerződés alapján időpontfoglaló rendszert működtet. Az időpontfoglalási funkció azon Terapeuták esetén érhető el felhasználó részére, akik ezt szolgáltatást kérték a Szolgáltatótól.  

Az időpontfoglaló rendszerben Felhasználók időpontot foglalhatnak a terapeutához a terapeuta által megadott feltételek szerint. A rendszerben a Terapeutának lehetősége van a foglalható időpontok, az általa nyújtott szolgáltatások, a szolgáltatások árának, valamint annak meghatározására, hogy Felhasználó mennyi idővel a foglalt időpont előtt mondhatja le ingyenesen a foglalt időpontot. 

Időpont foglalás menete:

A felhasználó a belépést követően tudja használni az időpontfoglaló rendszer. A Terapeuta saját oldalán megnyomja az „Időpontot foglalok” gombot. A folyamat során a Felhasználó választ a terápiák közül, majd adatai (név, email cím, telefonszám) megadásával lefoglalja a számára megfelelő időpontot a szabad időpontok közül. A foglálás során lehetőség van a terapeuta részére üzenetet is küldeni. 
A sikeres foglalásról Szolgáltató értesíti a Terapeutát és a Felhasználót is (emailben), illetve a foglalt időponttal kapcsolatos részletes adatok megjelennek mind a Terapeuta, mind a Felhasználó felhasználói fiókjában.
Amennyiben a Felhasználó olyan terapeutához kíván időpontot foglalni, akinek a szolgáltatásait már igénybe vette, úgy arra a felhasználói fiókban, a „Korábbi időpontjaim” menüpontban is lehetőség van.

Az időpont lemondása:

Terapeutáink a rendszer használtat során meghatározhatják, hogy mennyi idővel a foglalt időpont előtt lehetséges az ingyenes lemondás (24, 48, vagy 72 óra). Ha a lemondás a meghatározott időpontnál korábban történik, akkor Felhasználónak nincs kötelezettsége a Terapeuta felé. Azonban, ha a lemondás ezen idő intervallumon belül történik, akkor az foglalt terápia árát a Felhasználónak kötelessége megfizetni a terapeuta számára. Ebben az eseten az időpont foglalás törléséről szóló visszaigazoló emailben Szolgáltató megküldi az utaláshoz szükséges adatokat.

7.    Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Felhasználók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán érhető el.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenített terapeuták személyes adatkezelésének jogszerűségéért. 

8.    A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (AlterNatíva Medical Kft. 5700 Gyula, Somogyi Béla utca 15.), vagy elektronikus levélben (info@alter-nativa.hu) teheti meg. 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

9.    Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó:

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 
Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu 
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
Mobil: (30) 967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu 
Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu 
Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu 
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon/Fax: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu 
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu 
Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu 
Honlap: www.vasibekelteto.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 
Honlap: www.bekelteteszala.hu  

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Felhasználó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10.    Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Felhasználó (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt online szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

11.    Vegyes és záró rendelkezések:

A Felhasználó weboldal használata feltételezi, hogy a Felhasználó az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti a Felhasználási Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

12.    Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Felhasználási Feltételek 2023. február 15-én lép hatályba.