Szakember kereső

Általános szerződési feltételek

1.   A Szolgáltató adatai:

Cégnév: AlterNatíva Medical Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Somogyi Béla utca 15.
Cégjegyzékszám: 04-09-016098
Nyilvántartást vezető bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27477654-2-04
Képviselő: Berkes Éva ügyvezető
Telefonszám: +3630/383 2897
E-mail cím: info@alter-nativa.hu 

A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely/telephely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó
E-mail cím: support@tarhely.eu 

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2.   A Szolgáltató weboldalának címe:

www.alter-nativa.hu 

3.   A jelen Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumát weboldalán (www.alter-nativa.hu) teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el ügyfelei részére.

4.   Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Előfizető jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól történő megrendelés (előfizetés) esetén. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Előfizető a Szolgáltatótól történő megrendeléssel kezdeményez. Az Előfizető, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a megrendelés során az erre szolgáló jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Előfizető között. Amennyiben a Szolgáltató az előfizetési díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen elküldi, vagy elérhetővé teszi az Előfizető részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban az előfizetési díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

5.    Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. február 15. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Előfizetőre és előfizetésre hatályosak. 

Az Előfizető a weboldalon történő regisztrációval egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a regisztráció időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Előfizetőt és a jövőbeli együttműködést kifejezetten érinti, a változás hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a módosításról, kifejezetten felhívva a figyelmét a vonatkozó rendelkezésre.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: Szolgáltató szakembert kínáló adatbázisában/rendszerében való megjelenítés, havidíjas előfizetés alapján.

„Fókusz” csomag előfizetés: melynek keretében a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Előfizető számára, előfizetési díj ellenében a weboldalon:

 • az Előfizető és tevékenységének bemutatása,
 • az Előfizető elérhetőségeinek megjelenítése,
 • az Előfizető által írt blogcikkek megjelentetése.

„Lendület” csomag előfizetés: melynek keretében a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Előfizető számára, előfizetési díj ellenében a weboldalon:

 • az Előfizető és tevékenységének bemutatása,
 • az Előfizető elérhetőségeinek megjelenítése,
 • az Előfizető által írt blogcikkek megjelentetése,
 • időpontfoglaló rendszer biztosítása az Előfizetőhöz, amelyen keresztül a Felhasználó időpontot foglal Előfizetőnél,
 • a Felhasználók által adott értékelések és vélemények megjelentetése, melyet az Előfizetőről és szolgáltatásáról adtak, a vélemények, értékelések beküldéséhez szükséges rendszer biztosítása.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előfizetett a szolgáltatásra, a regisztrációt a Szolgáltató jóváhagyta, a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta és az előfizetési díjat megfizette.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6.    Az előfizetői szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Előfizető regisztrál a Szolgáltató www.alter-nativa.hu weboldalán, vagy jelentkezési igényét elektronikus levélben elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja az Előfizető ajánlatát) az Előfizető által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az automatikus visszaigazoló e-mail Szolgáltató általi elküldésével szerződés még nem jön létre a Felek között, ahhoz a Szolgáltató kifejezett jóváhagyása szükséges. 
A Szolgáltatónak jogában áll a jóváhagyás elküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni az Előfizetővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások az általa üzemeltetett weboldalon (www.alter-nativa.hu) és közösségi oldalain kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az előfizetéses szolgáltatás díja a Szolgáltató aktuális tájékoztatása alapján alakul. 

A www.alter-nativa.hu weboldalon, a „Regisztráció”, majd a „Terapeuta regisztráció” gombra kattintva van lehetőség megkezdeni a jelentkezési folyamatot. 

Előfizető a kínált csomagok közül az „Ezt választom” feliratra kattintva kiválasztja a számára megfelelőt, majd a „Tovább” gombbal a következő oldalra lép.
A megjelenő regisztrációs felületen Előfizető megadja személyes adatait és a kért információkat a Felhasználási fiók létrehozása érdekében, majd a „Regisztráció gombra kattint. Amennyiben Előfizető – ellenőrzést követően – mindent rendben talál, úgy megnyomja a „Regisztráció” gombot, mellyel véglegesíti regisztrációját. 
Ezt követően Előfizető a Simple Pay rendszerén keresztül fizeti meg a választott csomaghoz tartozó előfizetési díjat. 

Amennyiben az Előfizető a díjat megfizeti és a Szolgáltató jóváhagyja a regisztrációt és a megjelenést, létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. 

Szolgáltató az általa kialakított www.alter-nativa.hu weboldalon mutatja be Előfizetőt és szolgáltatását, ezen a felületen jeleníti meg a terapeutával kapcsolatos információkat és itt biztosít lehetőséget a terapeutával való kapcsolatfelvételre és időpontfoglalásra, amennyiben a választott előfizetési csomag tartalmazza ezeket a szolgáltatásokat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó regisztráció esetén az Előfizető minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Előfizető által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő jóváhagyásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint. 

Az Előfizető a regisztráció elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Előfizető elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. 
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Az Előfizető a regisztráció során köteles a saját és vállalkozása valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez, szervezethez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Előfizető más nevében, más személy vagy más vállalkozás adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót az Előfizető által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató vállalja, hogy a regisztrációt és fizetést követő 5 munkanapon belül jóváhagyja Előfizető megrendelését és Előfizető szolgáltatásait, elérhetőségét megjeleníti a weboldalon. Amennyiben Előfizető adószámának ellenőrzése során nyilvánvalóvá válik, hogy nem folytathat olyan tevékenységet, amelyet a regisztráció során megjelölt, a Szolgáltató visszautalja a már kifizetett havidíjat és szerződéses kapcsolat nem jön létre a felek a között.

Az előfizetés minimális időtartama 1 hónap. 1 hónap leteltét követően az előfizetés automatikusan megújul. Amennyiben az előfizetési díj fizetési határidőre nem kerül kiegyenlítésre, a felek közötti jogviszony megszűnik, Előfizető nem jogosult a továbbiakban a szolgáltatás igénybevételére és Szolgáltató haladéktalanul törli Előfizető felhasználói fiókját és a weboldalon megjelenített adatokat, információkat. Előfizető a felhasználói fiókjában bármikor lemondhatja az előfizetést a már teljesített előfizetés utolsó napjával.

Az előfizetési időszak első napja az első havidíj megfizetésének naptári napja, a következő részlet a következő hónap azon napján esedékes, amely naptári számánál fogva a kezdőnappal megegyezik.

Az előfizetési díj befolyását követően Szolgáltató számlát állít ki az előfizetési díj összegéről.

7.    Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A regisztráció során, annak befejezését megelőzően az Előfizetőnek lehetősége van adatai javítására, módosítására. 

Ha a regisztrációt követően szeretné az Előfizető módosítani a megadott adatokat, ezt a felhasználói fiókjába való bejelentkezést követően teheti meg.

Az Előfizető a regisztráció véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Előfizető hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A regisztráció során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni az Előfizetővel.

8.    Előfizetési díj:

A szolgáltatás igénybevételéért az Előfizető havidíj fizetésére köteles. Az előfizetési díj a weboldalon, vagy elektronikus levélben küldött tájékoztatóban kerül feltüntetésre. A szolgáltatás ára általános forgalmi adót tartalmaz.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás az arról való tájékoztatással lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás ellenértékét nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a fizetendő végösszeg nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj kerül feltüntetésre. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi az Előfizetőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az előfizetési díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán és az elektronikus levelezés során. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

9.    Fizetési feltételek:

Az előfizetés díját Előfizető a regisztrációkor a Simple Pay rendszerén keresztül fizeti meg, majd ezt követően a havidíj minden hónapban levonásra kerül a regisztrált bankkártyához tartozó bankszámláról.

Bankkártyás fizetés (SimplePay): A szolgáltatás díjának kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a SimplePay (OTP Bank) rendszerének igénybevételével. A jelentkezés elküldése után a rendszer továbblép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer továbblépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). Az Előfizető a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a weboldal felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A Szolgálató által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Előfizető jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató – az előfizetés időszakához igazodva – előfizetési időszakonként ismétlődve alkalmazza az előfizetési díj bankkártyáról történő lehívását az OTP SimplePay rendszerének igénybevételével.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Előfizető a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a Szolgáltató weboldalára, ahol a következő adatok láthatók: SimplePay referenciaszám, azonosító és a megrendelés elküldésének időpontja.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a regisztráció) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Előfizető elfogadja, hogy az előfizetési díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. Az Előfizetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni. 

10.    Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

Szolgáltató vállalja, hogy az első havi előfizetési díj bankszámlájára való beérkezését követő 5 munkanapon belül teljesít, vagyis Előfizető szolgáltatásait és elérhetőségeit a weboldalán megjeleníti.

Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételére az előfizetési díj igazolt megfizetését és a Szolgáltató általi jóváhagyást követően jogosult. 

Előfizető jogosult az előfizetési szerződés megszüntetésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában írt rendelkezéseknek megfelelően. Amennyiben Előfizető a következő havi előfizetési díjat határidőn belül nem teljesíti, úgy az előfizetési időszak leteltével a szerződéses kapcsolat megszűnik a felek között. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy az Előfizető bemutatkozását, adatait és a szolgáltatásával kapcsolatos információkat a weboldalon megjeleníti, a vállalt szolgáltatást az Előfizető és a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására azonban nem vállal kötelezettséget. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem avatkozik bele az Előfizető és a Felhasználó közti jogvitákba, és a felek közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Szolgáltató semmilyen felelősségét nem vállal. Szolgáltató kizárja felelősségét továbbá az Előfizető és kliensei szerződéses jogviszonyainak kialakítása és teljesítése vonatkozásában is.

A www.alter-nativa.hu weboldal, valamint az igénybe vehető szolgáltatások bemutatása:

A weboldal célja a Felhasználók oldaláról, hogy segítse őket a professzionális szolgáltatást nyújtó szakemberek, terapeuták (Előfizetők) megismerésében és a velük való kapcsolatfelvételben. A szolgáltatások egy részét a Felhasználó regisztráció nélkül, egy részét regisztrációt (név, e-mail cím, telefonszám megadása) követően, ingyenesen veheti igénybe.

A szolgáltatás célja Előfizetői oldalról, hogy a weboldalon keresztül, annak használatával az Előfizetőt és szolgáltatásait minél több Felhasználó megismerhesse. A weboldalon elhelyezett „Szakterület kereső” funkció lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a terapeuta (Előfizető) által nyújtott szolgáltatás térbeli elhelyezkedéséről és szakterületéről tudomást szerezzen.

A weboldal használata és a keresés a Felhasználó oldaláról ingyenesen történik, továbbá a weboldalon történő időpontfoglalás is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A weboldalon, az Előfizető bemutatkozó oldalán feltüntetett – az Előfizető által előzetesen megadott – információk, adatok valódiságáért, valamint az Előfizető által biztosított szolgáltatással kapcsolatos jogokkal összefüggésben a felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli. Az Előfizető az információkat köteles magyar nyelven közzétenni.
A feltüntetett linkeknek az Előfizető szolgáltatására kell vonatkozniuk. 

Előfizető kötelezettséget vállal, hogy a Felhasználói Fiók létrehozásakor a saját és vállalkozása valós adatait rögzíti a felületen. 
Amennyiben az Előfizető által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Előfizető, aki megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az Előfizető semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült teljes kárát megtéríteni.

Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatásával összefüggésben a hatályos jogszabályokat betartja, a megadott adatok, információk, szövegek tartalma személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez, esetlegesen személyes adatok felhasználásához az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

Előfizető kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a megjelölt tevékenység gyakorlásához szükséges végzettségekkel, képesítésekkel, tanúsítványokkal, engedélyekkel és egyéb jogszabályban előírt dokumentumokkal (pl. Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezik, szavatol továbbá tevékenysége szakmai és jogszabályoknak való megfelelőségéért.

Szolgáltatónak nem áll módjában az Előfizető tevékenységére vonatkozó végzettségek, képesítések, tanúsítványok, engedélyek vagy egyéb a tevékenység folytatásához szükséges dokumentumok ellenőrzése. Előfizető szavatol azért, hogy tevékenységét a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, szabályosan végzi. 

Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy vállalkozásának valódiságát, érvényességét a szabadon hozzáférhető nyilvántartások útján, Előfizető adószáma alapján ellenőrzi (www.e-cegjegyzek.hu és https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/). Amennyiben a nyilvántartások alapján nyilvánvalóvá válik, hogy Előfizető nem folytat vagy folytathat olyan tevékenységet, amelyet a regisztrációkor megjelölt, Szolgáltató megtagadja az adatbázisba való felvételt és a weboldalon történő megjelenítést. Ilyen esetben Szolgáltató a befizetett havidíjat Előfizető bankszámlájára visszautalja.

Az Előfizető a regisztráció alkalmával megadott jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A weboldal egy adatbázis, amelynek előállítója és fenntartója a Szolgáltató. Az 1999. évi LXXVI. törvény 84/A. § (1) bekezdése alapján kizárólag az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni. 

Az Előfizető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag Előfizető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Előfizető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

A weboldalra tilos azon tartalom feltöltése, amely:

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai, erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Szolgáltató a weboldalon az Előfizetők által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket, vagy körülményeket keresni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a feltüntetett információk valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet az Előfizető kérésére tölt fel a weboldalra.

A Szolgáltató jogosult a weboldalra feltöltött szövegeket, adatokat egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a szolgáltatást megtagadni, végső soron az Előfizető felhasználói fiókját törölni, amennyiben a weboldalra feltöltött tartalom a jelen Általános Szerződési Feltételekbe, vagy jogszabályba ütközik. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 

A Szolgáltató jogosult az Előfizetőt a weboldal használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a felhasználói fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Előfizető által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, vagy a weboldal tematikájába nem tartozik bele a meghirdetett szolgáltatás. A Szolgáltató jogosult továbbá törölni a közzétett információkat és profilt akkor is, ha az trágár, obszcén, másokat rossz színben feltüntető kifejezéseket használ. Szolgáltató felé ezért az Előfizető semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató esetlegesen felmerülő kárát megtéríteni. 

A Szolgáltató által biztosított rendelkezésre állási kötelezettségbe nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, így például a szerver elérhetősége, továbbá az előre bejelentett karbantartások.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a weboldal és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, a felhasznált fényképfelvételekkel, egyéb tartalmakkal kapcsolatos jogok miatt, továbbá az Előfizető és a Felhasználó közötti ügyletekkel, valamint ezen személyek cselekedeteivel, viselkedésével kapcsolatban sem.

Szolgáltató nem garantálja a weboldal hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal, vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Szolgáltató a weboldal és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből, vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Az interneten továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

A Szolgáltató a weboldalt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a hozzáférését a weboldal egészéhez, vagy egy részéhez technikai vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés, vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy az Előfizető megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

11.    Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol az Előfizetők kérdéseire, hétfőtől péntekig 9-16 óráig.

12.    Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Előfizetői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

13.    Felmondási jog:

Bármelyik fél az adott hónapra vonatkozó előfizetési időszak végével, indokolás nélkül mondhatja fel jelen szerződést.

Amennyiben bármelyik fél olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, vagy olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a további együttműködést, a másik félnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a szerződést. Ebben az esetben a felek a teljesített szolgáltatással arányosan elszámolnak egymással.

14.    A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (AlterNatíva Medical Kft. 5700 Gyula, Somogyi Béla utca 15.), vagy elektronikus levélben (info@alter-nativa.hu) teheti meg. 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az Előfizető neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Előfizető aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

15.    Vitarendezés 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy vitás ügyeiket egymással együttműködve, békés úton rendezik. Amennyiben nem járnak sikerrel, a felek bírósági útra tartozó jogvitájuk rendezésére kikötik a Gyulai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék illetékességét.

16.    Vegyes és záró rendelkezések:

Az Előfizető regisztrációja feltételezi, hogy az Előfizető az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató), valamint a közösségi oldalnak felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Az Előfizetőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. február 15. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, előfizetések tekintetében alkalmazandók.